Vervroegde tweede zittijd

In het onderwijs- en examenreglement is er een bijzondere regeling voor studenten die kunnen afstuderen. Zij kunnen een vervroegde tweede zittijd aanvragen (tweede zittijd in juni afleggen). Het opleidingshoofd neemt een aanvraag enkel in overweging indien je voldoet aan volgende voorwaarden:

  • je kan afstuderen na de tweede examenperiode.
  • je hebt deelgenomen aan alle examens in de eerste examenperiode of was gewettigd afwezig.
  • je bent in de mogelijkheid om alle examens in de tweede examenperiode te hernemen of zet er desgevallend (een) tolerantie(s) voor in. Je kan maximaal 3 examens, waarvan maximaal 2 schriftelijke/digitale examens, afleggen in de vervroegde 2e zittijd.
  • Tot slot dient de vervroegde 2e zittijd combineerbaar te zijn met Eindstage. Indien je door bijvoorbeeld ziekte al veel stage-uren moet inhalen na de voorziene einddatum kan een
   vervroegde 2e zittijd geweigerd worden. Hierbij geldt het principe dat voorrang wordt gegeven aan Eindstage.

  Meer informatie over hoe je een aanvraag kan indienen, verschijnt tijdens het academiejaar op het studentenportaal TP.